Klimaträttsutredningens slutbetänkande

2022.06.07

Ni har väl inte missat Klimaträttsutredningens slutbetänkande (Rätt för klimatet, SOU 2022:21) som kom i maj. Utredningen fokuserar på tre delområden: bidrag till klimatomställningen, att underlätta byggande av elnät och ett transporteffektivt samhälle.

Syftet med utredningen har varit att skapa bättre förutsättningar för att Sveriges klimatmål ska kunna nås genom att integrera klimatfrågan i lagstiftningen. Utredningen lämnade ett delbetänkande (En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden, SOU 2021:21) i mars 2021, där man föreslog flera tillägg i miljöbalken, bland annat att förtydliga att miljöbalkens portalparagraf omfattar klimat, att principen om bästa möjliga teknik bör gälla även för växthusgaser och att stoppregeln i 2 kap. 9 § miljöbalken bör kunna tillämpas även för utsläpp av växthusgaser. Utredningen konstaterade även att en avvägningsregel i miljöbalken skulle kunna gynna verksamheter som bidrar till klimatomställningen och föreslog att en sådan skulle utredas vidare, vilket nu skett genom ett tilläggsdirektiv.

I slutbetänkandet konstateras att utrymmet för att ge klimat en större tyngd i förhållande till andra skyddsintressen enligt miljöbalken är begränsat. Någon ny avvägningsregel förslås inte eftersom detta inte bedöms medföra varken att fler verksamheter som bidrar till klimatomställningen skulle beviljas tillstånd eller snabbare prövningsprocesser. Istället föreslås en förändring av nuvarande 2 kap. 6 § miljöbalken genom ett tillägg om att lokaliseringsbedömningen ska ske så att ändamålet med verksamheten eller åtgärden ska kunna uppnås med minsta möjliga klimatpåverkan eller största bidrag till att minimera klimatförändringar. Utredningen föreslår även att en ny punkt införs i 22 kap. 25 § miljöbalken om att ett tillstånd i förekommande fall ska innehålla bestämmelser om de villkor som behövs för att minska miljö- och klimatpåverkan från sådana transporter som utgör s.k. följdföretag enligt 16 kap. 7 § miljöbalken. Förslaget ska ses i ljuset av att det i delbetänkandet föreslogs att följdföretags växthusgasutsläpp ska identifieras, beskrivas och bedömas i miljökonsekvensbeskrivningen tillsammans med uppgifter om de åtgärder som planeras för att minimera sådana utsläpp. Detta ska sedan bedömas av tillståndsmyndigheten i ansökan och i tillståndet.

Hela utredningen, samt det tidigare delbetänkandet, går att läsa på regeringens hemsida:

SOU 2022:21

SOU 2021:21

Kontakt

Adress

Finnboda Kajväg 15

131 72 Nacka

Kontouppgifter

Org.nr: 556938-4034
Bankgiro: 314-4474
IBAN nummer:
SE5650000000052221126742

Copyright 2024