Ny intressant dom om allvarlig miljöskada

2022.05.10

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt har i en dom meddelad i början av april i år prövat frågan en skada som påstås ha orsakats av ett tillståndsgivet vattenregleringsföretag kan utgöra allvarlig miljöskada i den mening som avses i 10 kap. miljöbalken, se Mark- och miljödomstolens vid Vänersborgs tingsrätt dom den 6 april 2022 i mål M 1976-21. Målet gällde ett överklagat föreläggande från länsstyrelsen om att redovisa förslag på nya vattenhushållningsbestämmelser m m med anledning av en anmälan om allvarlig miljöskada. Reglerna om allvarliga miljöskador infördes i miljöbalken 2007 som ett led i genomförandet av miljöansvarsdirektivet, direktiv 2004/35/EG.

I domen, som innebär att länsstyrelsens förläggande upphävdes, slår domstolen fast att den omständigheten att verksamheten omfattas av ett tillstånd inte i sig utesluter ett ansvar för allvarlig miljöskada givet att skadan uppkommit efter den 30 april 2007 när miljöansvarsdirektivet skulle ha varit genomfört av medlemsstaterna. För att det ska vara fråga om en allvarlig miljöskada krävs att det går att påvisa en faktisk försämring av vattenmiljön som kan kopplas till specifik verksamhet eller åtgärd (skadehändelse). De klassificeringar som görs inom ramen för vattenförvaltningen har betydelse men är inte avgörande för bedömningen.

Kontakt

Adress

Finnboda Kajväg 15

131 72 Nacka

Kontouppgifter

Org.nr: 556938-4034
Bankgiro: 314-4474
IBAN nummer:
SE5650000000052221126742

Copyright 2024