Nya vattenkraftsdomar öppnar för frågor

2022.01.17

Nu börjar prövningen av vattenkraftverk enligt den nationella planen, något som öppnar för frågeställningar. Agnes Larfeldt och Henrik Malmberg har skrivit en artikel om ämnet i senaste numret av Aktuell Hållbarhet Lag & Rätt. Nedan följer ett utdrag från artikeln.

Avgörandena avsåg överklagade beslut med anledning av anmälan till den nationella planen och frågan som prövades var om en verksamhet som omfattas av ett lagakraftvunnet förbud mot fortsatt avledning för turbindrift eller för vilken tillståndet återkallats kan omfattas av den nationella planen, se MÖD:s domar den 10 december 2021 i mål M 1532-20, M 1812-20 och M 11798-19.

I avgörandena slår MÖD fast att undantaget från kravet på moderna miljövillkor i 11 kap. 27 § andra stycket miljöbalken (som innebär att verksamheter som omfattas av den nationella planen får bedrivas utan moderna miljövillkor till dess att prövningen är klar) inte ersätter den tillståndsplikt som gäller för vattenverksamhet enligt 11 kap. 9 § miljöbalken. Detta innebär enligt MÖD att undantaget inte är tillämpligt på anläggningar som saknar tillstånd för driften och som inte heller bedrivs med stöd av en äldre rättighet. Avgörandena innebär en ändring av tidigare praxis som innebar att även verksamheter som bedrivs utan tillstånd eller med stöd av en äldre rättighet kunde omfattas av den nationella planen under förutsättning att verksamheten är anmäld till den nationella planen inom föreskriven tid.

Kontakt

Adress

Finnboda Kajväg 15

131 72 Nacka

Kontouppgifter

Org.nr: 556938-4034
Bankgiro: 314-4474
IBAN nummer:
SE5650000000052221126742

Copyright 2024