Nytt avgörande från MÖD om den nationella planen för moderna miljövillkor

2022.10.06

Nytt avgörande från MÖD om den nationella planen för moderna miljövillkor

Mark- och miljööverdomstolen har idag meddelat en dom där man uttalar att det som krav för att kunna omfattas av den nationella planen för moderna miljövillkor krävs att verksamheten har ”tillstånd eller rättighet som kan uppdateras med moderna miljövillkor”. Detta gäller enligt domstolen även om det är fråga en verksamhet som uppfyller kraven enligt 11 kap. 27 § miljöbalken, dvs. a) är avsedd för produktion av vattenkraftsel eller b) var avsedd för sådan produktion när vattenverksamheten påbörjades, se definitionen i 11 kap. 6 § miljöbalken.

Detta innebär en mer långtgående tolkning än vad som tidigare varit fallet i MÖD:s praxis, där det konstaterats att verksamheter som varit föremål för lagakraftvunnet förbudsföreläggande eller där tillståndet har återkallats inte kan omfattas av NAP.

 

 

Kontakt

Adress

Finnboda Kajväg 15

131 72 Nacka

Kontouppgifter

Org.nr: 556938-4034
Bankgiro: 314-4474
IBAN nummer:
SE5650000000052221126742

Copyright 2024