Allmänna uppdragsvillkor

Dessa allmänna villkor gäller för alla råd och tjänster som Agnes Advokatbyrå AB (nedan ”byrån” eller ”vi”) tillhandahåller, med de eventuella tillägg och ändringar som avtalas specifikt för varje enskilt uppdrag. Genom att anlita byrån förutsätts ni ha samtyckt till dessa uppdragsvillkor.

God advokatsed

Vid utförande av alla uppdrag är vi skyldiga att följa Sveriges advokatsamfunds Vägledande regler om god advokatsed (se www.advokatsamfundet.se). Detta innebär bland annat att vi kan bli tvingade att avträda ett uppdrag om detuppkommer en jävssituation.

Vår rådgivning

Vi lämnar bara råd om och utifrån rättsläget i Sverige. Våra arbetsresultat och råd anpassas efter förhållandena i det specifika uppdraget, de fakta som presenteras för oss och de instruktioner vi har erhållit. De kan därför inte användas i ett annat uppdrag eller för ett annat ändamål utan vårt medgivande. Tillhandahållen information i utkastversioner är endast preliminär och den gällande informationen framgår av lydelsen av våra slutliga versioner.

Identitetskontroll och lämnande av uppgifter till myndigheter

För vissa uppdrag är vi enligt lag skyldiga att kontrollera bland annat våra klienters identitet, till denne anknutna bolag och personer, bolags ägarstrukturer samt syftet med ärendet. Vi är också skyldiga att spara tillfredställande dokumentation över sådana utförda kontroller. Genom att anlita byrån godkänner du att vi, i de fall vi är skyldiga att göra så enligt lag, lämnar över sådan identitetsinformation till behörig myndighet.

Byrån är har en lagstadgad skyldighet att anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering till Finanspolisen. Vi är enligt lag förhindrade att underrätta den som berörs om att sådana misstankar föreligger och om att sådan anmälan har gjorts eller kan komma att göras.

Personuppgifter

Byrån hanterar och sparar personuppgifter för administrativa åtgärder, för utförande av uppdrag (inklusive åtgärder vi är skyldiga att vidta innan ett uppdrag antas) samt för uppfyllande av lagstadgade krav.

Genom att anlita oss anses ni ha samtyckt till att vi samlar in, lagrar, behandlar och använder era personuppgifter, samt vid behov era företrädares och verkliga huvudmäns personuppgifter. Ni ansvarar för att tillse att dessa personer samtycker till en sådan behandling.

Sekretess

Vi behandlar all icke officiell klientinformation som konfidentiell och kommer inte att avslöja denna om inte samtycke från er föreligger eller sådant avslöjande krävs enligt tillämplig lag, god advokatsed eller behörig domstols dom eller beslut.

Om vi i uppdraget anlitar eller samarbetar med annan rådgivare eller fackman har vi, om inte annat avtalats, dock rätt att lämna ut sådan information som vi anser kan vara relevant för att denne ska kunna lämna råd eller tillhandahålla andra tjänster till er.

Kommunikation

Om ni inte har lämnat oss andra instruktioner får vi kommunicera med er via e-post och Internet även om det innebär risker ur säkerhetsoch sekretessynpunkt. Vi påtar oss inget ansvar för skador som kan uppkomma genom sådan kommunikation. Våra spam- och virusfilter och andra säkerhetsarrangemang kan ibland avvisa eller filtrera bort legitim e-post. Ni bör därför särskilt kontrollera att viktig e-post till oss har kommit fram.

Immateriella rättigheter

Upphovsrätten och andra immateriella rättigheter till våra arbetsresultat och råd tillhör oss men ni har rätt att använda dem för de ändamål de lämnats er. Utan vårt medgivande får inte dokument eller annat arbetsresultat som vi genererat ges allmän spridning eller användas för marknadsföringsändamål.

Uppdragsreferens

När ett uppdrag blivit allmänt känt får vi i vår marknadsföring lämna kortfattad information om vårt deltagande i uppdraget och om andra redan allmänt kända uppgifter, t.ex. genom referens till uppdraget i offerter, på vår hemsida eller till s.k. rankinginstitut. Om vi har anledning att anta att ni kan ha invändningar mot detta kommer vi dock att efterfråga ert medgivande innan vi lämnar sådan information.

Arvode

Våra arvoden sätts i enlighet med god advokatsed. Om inte annat överenskommits i ärendet baseras våra arvoden normalt sett på en timarvodesnorm för varje jurist. Utlägg i samband med vårt arbete kan tillkomma. Vi reviderar våra arvoden årligen.

Fakturering

Om inte annat överenskommits fakturerar vi månadsvis med 30 dagars förfallotid. Vid försenad betalning kan dröjsmålsränta från förfallodagen till dess att betalning är mottagen komma att tas ut i enlighet med bestämmelserna i räntelagen (1975:635).

Ansvarsbegränsningar

Byrån upprätthåller för verksamheten anpassad ansvarsförsäkring i tillägg till Sveriges Advokatsamfunds obligatoriska ansvarsförsäkring. Om inte annat är avtalat är vårt eventuella ansvar begränsat till det belopp som täcks av byråns vid var tid gällande ansvarsförsäkring. Vårt ansvar gentemot er ska reduceras med belopp som ni kan erhålla från försäkring ni har tecknat eller annars omfattas av eller avtal eller skadeslöshetsförbindelse som ni ingått eller är förmånstagare till.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Dessa allmänna villkor och alla frågeställningar kring dem och alla frågeställningar som rör vårt/våra uppdrag för er regleras av och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt.

Konsumenttvistnämnden

Klienter som är konsumenter kan under vissa förutsättningar vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd för att få arvodestvister och andra ekonomiska krav mot oss prövade. För vidare information, se

Kontakt

Adress

Finnboda Kajväg 15

131 72 Nacka

Kontouppgifter

Org.nr: 556938-4034
Bankgiro: 314-4474
IBAN nummer:
SE5650000000052221126742

Copyright 2024