Vattenverksamhet

Vår rådgivning omfattar alla delar av det vattenrättsliga området och inkluderar exempelvis

Tillståndsprövning av olika typer av vattenverksamheter, såsom byggande i vatten, vattentäkter, avledning för produktion av vattenkraftsel, markavvattningsföretag, m m

Omprövning enligt den nationella planen för vattenkraften och frågor inför och i samband med genomförandet. Vi har agerat som rådgivare för olika aktörer, såsom finansiärer, verksamhetsutövare och myndigheter

Rättsutredningar i vattenrättsliga frågor, såsom frågor om frikraftavtal och ersättning, där vi bistår med expertutredningar avseende gällande och tidigare rätt i olika sammanhang.

Restaurering av vattenområden sker i olika sammanhang, såsom vid utrivningar, utförande av biotopvårdsåtgärder och anläggande av våtmarker. Vi biträder såväl myndigheter som enskilda med stöd i de juridiska aspekterna och som ombud vid tillståndsprövning.

Miljökvalitetsnormer för vatten är en central del i den moderna vattenrätten och leder till komplicerade frågeställningar i olika sammanhang. Tillämpning och tolkning av normerna är en viktig aspekt vid åtgärder som berör yt- och grundvatten, och vi har mycket god insikt och kunskap om normernas tillämpning och aktuella frågeställningar.

Vår expertis

Vattenverksamhet

Miljörätt

Förorenade områden

Kommersiell miljörätt

VA-juridik

Art- och områdesskydd

Ersättning och skadestånd

Vattenverksamhet

Vi har en närmast unik ställning inom det vattenrättsliga området med omfattande erfarenhet av rådgivning enligt äldre och modern vattenrätt.

Kontakt

Adress

Finnboda Kajväg 15

131 72 Nacka

Kontouppgifter

Org.nr: 556938-4034
Bankgiro: 314-4474
IBAN nummer:
SE5650000000052221126742

Copyright 2024